Nhà Điều hành Khai thác Dầu khí Chuyên nghiệp Thứ Hai tại Việt Nam

Sức khỏe - An toàn - Môi truờng

Dự án Phát triển Mỏ Tê Giác Trắng với trên Mười Một Triệu Giờ làm việc An toàn, Chất lượng

Dự án Phát triển Mỏ Tê Giác Trắng (TGT) của Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long (HLJOC) đã đạt trên Mười Một Triệu Giờ An Toàn không xảy ra bất cứ gián đoạn và mất mát ngày công lao động nào, đảm bảo, tiến độ và chất lượng công trình.