Nhà Điều hành Khai thác Dầu khí Chuyên nghiệp Thứ Hai tại Việt Nam

Liên hệ

Liên hệ qua email

Địa chỉ

HO CHI MINH CITY - HEAD OFFICE
Address: Suite 2001 - 20th Floor, Me Linh Point Tower.
2 Ngo Duc Ke St., Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 84-8-38299359
Fax: 84-8-38226106

 

 

VUNG TAU SHOREBASE OFFICE
Address: PTSC Supply Base, 65A 30-4 St.,
Ward 9, Vung Tau, Vietnam
Tel: 84-64-6259-180
Fax: 84-64-6259182