Nhà Điều hành Khai thác Dầu khí Chuyên nghiệp Thứ Hai tại Việt Nam

Hoạt động Thăm dò & Khai thác